Persoonlijke ontwikkeling in organisaties

Workshop van Organisatiedoorlichting en Functiewaardering via Beoordelen van resultaten en competentiemanagement naar Persoonlijke ontwikkel- respectievelijk loopbaanplan.

De doelgroep: leidinggevenden en OR-leden.

Het doel van de workshop is drieledig:

1. Beeldvorming over proces- en functie-analyse alsmede functiewaardering m.b.v. de CATS®-methode. Tevens beeldvorming over persoonlijke ontwikkeling en loopbaan, beoordelen van resultaten en competenties.
2. (Eventueel) besluitvorming t.a.v. de procedure en aanpak van functiewaardering, beoordelen en persoonlijke loopbaan en de mogelijke rol van De Leeuw Consult daarin.
3. Het opstellen van een (globale) planning voor een vervolgtraject, waarbij verbanden worden gelegd tussen de diverse HRM gerelateerde thema’s en prioriteiten qua aanpak ter sprake komen.

Het programmavoorstel beslaat twee dagdelen (ochtend en middag).

Dagdeel 1

1. Uitleg Functiewaardering m.b.v. CATS®-methode/Functiehandboek Wonendiensten
De Leeuw Consult geeft uitleg over functiewaardering.
Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn:

– Functiebeschrijvingen

Van uitgebreide taakbeschrijvingen tot resultaatgericht beschrijven. Waar gaat de organisatie de beschrijvingen voor gebruiken? Voor functie-analyse en/of beoordelen en/of ontwikkeling? De keuze
van de inrichting van functiedocumenten wordt bepaald door het gewenste gebruik van deze documenten. Ook komt het belang ter sprake om na te gaan welke bijdragen functies leveren in de primaire en ondersteunende werkprocessen.

– Functie-indeling
De wijze van functie-indelingen en de argumentatie voor indelingen worden besproken.

2. Bespreking mogelijke aanpak project functiewaardering
Er zullen diverse varianten worden doorgesproken voor het uitvoeren van een functie-waarderingsproject dat fasegewijs verloopt.
Aan de orde komen o.a. de mogelijke rollen van Directie, leidinggevenden en Onder-nemingsraad bij een dergelijk project. Tevens wordt ingegaan op de procedures die bij een functiewaarderingsproject van belang zijn.

Dagdeel 2

3. Uitleg over Persoonlijke Loopbaan, Beoordelen en Competentiemanagement m.b.v. het integrale HRM-concept van De Leeuw Consult

Wij zullen uitleg geven over beoordelen en functioneringsbegeleiding. Onderwerpen die hierbij aan de orde zullen komen zijn:

A. De drie gesprekken
Ingegaan wordt op het proces van begeleiden tot beoordelen. Dit is een cyclus waarbinnen drie verschillende gesprekssoorten kunnen worden onderscheiden:
1. Startgesprek waarin afspraken worden gemaakt;
2. Voortgangsgesprek(ken);
3. Beoordelingsgesprek aan het einde van een bepaalde periode.

B. Systematiek rond begeleiden/beoordelen
Er zijn drie mogelijke hoofdcriteria (of een combinatie) waarop begeleid/beoordeeld kan worden:
1. Op basis van afspraken rond kernresultaatgebieden per functie.
2. Op basis van competenties;
3. Op basis van (handboek)niveaucriteria;
4. Combinaties van 1 t/m 3. De voor- en nadelen hiervan komen aan de orde.

C. Gedragsaspecten
De effecten van de stijl van leidinggeven en van de persoonlijkheden van beoordelaars/coaches bij ontwikkelen en beoordelen van medewerkers passeren kort de revue via een door de deelnemers in te vullen persoonlijkheidsvragenlijst. De uitkomsten daarvan worden in algemene zin toegelicht.

D. Persoonlijk loopbaanplan
Via beoordelen door leidinggevenden, eventueel 360 graden beoordelen, of via ontwikkelingsassessments en belangstellingsonderzoek kan o.a. worden nagegaan of iemand geschikt is voor een functie, past binnen de organisatie en/of doorgroeimogelijkheden heeft. Een en ander wordt vaak vastgelegd in een Persoonlijk Loopbaanplan. Enige voorbeelden komen aan de orde hoe daarmee kan worden omgegaan.

Indien u interesse heeft kunt u dit kenbaar maken door contact met ons op te nemen.