Toepassingsgebieden TMA-methode

De TMA methode kent ondermeer de volgende toepassingsgebieden:

  1. Selectie – Kandidaten vullen via de webportal een TMA vragenlijst in, die leidt tot een rapportage die inzicht geeft in hun talenten, motieven en competenties, inclusief gerichte vragen voor een selectiegesprek. De rapportage geeft ook inzicht in de ontwikkelbaarheid van competenties, en coaching- en ontwikkeltips die na aanname toegepast kunnen worden. Ook zijn via de webportal capaciteitstests beschikbaar.
  2. In beeld brengen functioneren medewerkers – Middels feedbackrapportages.
    Voor een medewerker kan eenvoudig op geselecteerde competenties een feedbackrapportage aangemaakt worden, waarbij via mail de medewerker zelf (0), diens leidinggevende (90), collega’s (180), eventuele ondergeschikten (270) en/of klanten (360 graden) via de mail benaderd worden om een vragenlijst in te vullen. De rapportage geeft een schat aan informatie over hoe de competenties (het feitelijke gedrag) van de medewerker zich verhoudt tot het competentieprofiel (het gewenste gedrag).
  3. Coaching op competenties – Door het profiel uit de TMA-analyse van een kandidaat te matchen met het competentieprofiel van een functie ontstaat inzicht in de ontwikkelpunten, met coaching- en ontwikkeltips.
  4. Loopbaancentrum, geschikt voor doorstroom en uitstroom – Het is mogelijk om competenties en – relevanter – ook talenten van medewerkers te koppelen aan andere functies in uw organisatie, wat zicht geeft op mogelijke vervolgstappen, de ontwikkelpunten hiervoor en de ontwikkelbaarheid hiervan.
    Ook zijn online een beroepskeuzetest en online jobfinder beschikbaar, voor gerichte oriëntatie buiten de organisatie.
  5. Talentgericht competentiemanagement – De TMA-methode bevat een concreet uitgewerkte competentieset, die via de webportal vrij toegankelijk is (na registratie) en standaards voor competentieprofielen voor een groot aantal veel voorkomende functies. Deze kunnen gebruikt worden om zelf – desgewenst ook in deze webportal – functiebeschrijvingen en competentieprofielen aan te maken en te koppelen aan TMA-analyses en andere instrumenten. De TMA-methode koppelt competenties aan onderliggende talenten, wat zicht geeft op de ontwikkelbaarheid van bepaalde competenties bij medewerkers gegeven hun persoonlijkheidsprofiel.
  6. Vaststellen competenties per functie middels de feedbackrapportage – De Leeuw Consult heeft de expertise en instrumenten om met uw organisatie te komen tot competenties die én aansluiten bij de organisatie en functies én voldoende draagvlak hebben. Op basis van voorbeeldfuncties en – competentieprofielen wordt een voorselectie van een aantal competenties gedaan, die middels een feedbackrapportage getoetst kan worden bij een aantal functiehouders en leidinggevenden (en klanten,bijvoorbeeld). De rapportage biedt een helder inzicht in welke competenties passen – en waarom – zodat tot een afgewogen selectie gekomen kan worden.

Meer informatie:
-> Alignment tussen organisatie en individu
-> Theoretische achtergrond TMA-methode
-> Voorbeeld talent- en competentiematch