Timmerindustrie

Voor de Timmerindustrie branche is er in 2002 onderzoek verricht naar organisatiestructuur en functies en functiezwaarte. In 2003 is een definitief Functie-Handboek aangeboden aan de Vakraad Timmeren. Met behulp van dit instrument worden loopbaanontwikkelingspaden per functiesoort duidelijk. E.e.a. volledig afgestemd op de specifieke behoeften van de bedrijfstak.
Tevens zijn er in 2006 competentieprofielen ontwikkeld voor de Vakraad Timmeren. De competentieprofielen zijn opgesteld per functieniveau en functiefamilie in het Functie-Handboek; er zijn zowel niveau- als familie-gerelateerde competenties beschreven. Deze competenties hangen samen met de (zwaarte van de) niveauteksten in het Handboek, maar hebben zelf geen invloed op de zwaartebepaling van de in te delen functies. Daarmee hebben de Timmerfabrieken door werkgevers en vakbonden vastgestelde uniforme beoordelingscriteria in de branche die tevens zorgvuldig onderbouwd zijn door de relatie te leggen met het Functie-Handboek. Tenslotte is er een beoordelingssysteem ontworpen (inclusief bezwaarprocedures) met een handleiding voor werkgevers en werknemers in de branche
In 2013 is er in opdracht van cao-partijen door De Leeuw Consult een onderzoek verricht naar de vraag of er verschillen bestaan tussen het werken met kunststof en het werken met hout. Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord dan luidt de volgende vraag: zijn die verschillen dan zodanig dat er sprake moet zijn van een andere functie-indeling op grond van de te bewerken grondstoffen? Het rapport is in 2013 door De Leeuw Consult opgesteld en aangeboden aan de opdrachtgever.